บุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ

บุคลากรสายวิชาการ

รศ.ดร. รัชดาภรณ์    เบญจวัฒนานนท์

บุคลากรสายสนับสนุน

นางสาวสุตาพัฒนรรท์ ฉัตร์ชำนาญไพร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวมยุรี กังวลงาน
พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป