โครงสร้างการบริหารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ

รองศาสตราจารย์ รัชดาภรณ์    เบญจวัฒนานนท์
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ

รองศาสตราจารย์ รัชดาภรณ์    เบญจวัฒนานนท์
ประธานหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ รินา ภัทรมานนท์
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
(หลักสูตรนานาชาติ)