หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
หลักสูตรนานาชาติ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.ดร. รินา ภัทรมานนท์

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร. อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์

อ.ดร. จินดารัตน์ เอกประเสริฐ