หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.ดร. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์

ประธานหลักสูตร

รศ.ดร. เขมิกา ลมไธสง

ผศ.ดร. ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์

อ.ดร. วรรณา ศิริแสงตระกูล

ผศ.ดร. ลภัสรดา แต้ไมตรี