บุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ

Assoc.Prof.Dr Rachadaporn Benchawattananon

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์

Assoc. Prof. Dr. Rachadaporn Benchawattananon

Office :

Email : rachadaporn@kku.ac.th

Curriculum Vitae