บุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ

Dr. Wanna Sirisangtragul

ดร.วรรณา ศิริแสงตระกูล

Dr. Wanna Sirisangtragul

Office :

Email : wannas@kku.ac.th

Curriculum Vitae