บุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ

Assoc.Prof.Dr Adcharaporn Pagdee

รองศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราภรณ์ ภักดี

Assoc. Prof. Dr. Adcharaporn Pagdee

Office :

Email : adcpag@kku.ac.th

Curriculum Vitae