บุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ

Asst. Prof. Dr. Lapatrada Taemaitree

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภัสรดา แต้ไมตรี

Asst. Prof. Dr. Lapatrada Taemaitree

Office :

Email : lapata@kku.ac.th

Curriculum Vitae