บุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ

Assoc.Prof.Dr Khemika Lomthaisong

รองศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา ลมไธสง

Assoc. Prof. Dr. Khemika Lomthaisong

Office :

Email : khemlo@kku.ac.th

Curriculum Vitae