บุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ

Assoc.Prof.Dr Amornrat Prajaksood

รองศาสตราจารย์ ดร. อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์

Assoc. Prof. Dr. Amornrat Prajaksood

Office :

Email : amopra@kku.ac.th

Curriculum Vitae