บุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ

Asst. Prof.Dr. Jindarat Ekprasert

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินดารัตน์ เอกประเสริฐ

Asst. Prof.Dr. Jindarat Ekprasert

Office :

Email : jindaek@kku.ac.th

Curriculum Vitae