บุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ

Assoc.Prof.Dr. Rina Patramanon

รองศาสตราจารย์ ดร. รินา ภัทรมานนท์

Assoc. Prof. Dr. Rina Patramanon

Ph.D. (Biological Chemistry) University of Michigan, USA

Research interests: สารต้านเชื้อก่อโรคเมลิออยด์และกลไก, การประยุกต์ใช้อนุภาคซิลเวอร์นาโนด้านการแพทย์, ไบโอเซนเซอร์

Office :

Email : narin@kku.ac.th

ประวัติการศึกษา

         

ความเชี่ยวชาญ

สารต้านเชื้อก่อโรคเมลิออยด์และกลไก

การประยุกต์ใช้อนุภาคซิลเวอร์นาโนด้านการแพทย์

ไบโอเซนเซอร์

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:

สารต้านเชื้อก่อโรคเมลิออยด์และกลไก

การประยุกต์ใช้อนุภาคซิลเวอร์นาโนด้านการแพทย์

ไบโอเซนเซอร์