บุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ

Asst.Prof.Dr. Choosak Poonsawat

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์

Asst. Prof. Dr. Choosak Poonsawat

Office :

Email : choosak@kku.ac.th

Curriculum Vitae