วิสัยทัศน์และพันธกิจ

                     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อตรวจพิสูจน์วัตถุพยาน มีความสามารถในการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบต่องานด้านนิติวิทยาศาสตร์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีคุณธรรม จริยะธรรมและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ